Biz hakda

asd 1

DongguanHuiqi KanselýariýaCo., Ltd. zawodyň ösmegi we sargytlaryň köpelmegi bilen 2006-njy ýylda döredildi, 2018-nji ýylda täze zawod gurduk, Huiqi Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde ýerleşýär.Gonkong, Şençzhenen we Guanç Guangzhouou bilen ýanaşyk.Ulag gaty amatly.Kompaniýamyz, plastik ofis kanselýariýa önümlerini we oýun kartoçkalaryny öndürmekde ýöriteleşen 6000 inedördül metrden gowrak meýdany eýeleýär.Iň ösen awtomatiki önümçilik liniýalary bilen enjamlaşdyryldy.Çykyş gaty uly we önümler ýokary hilli.

Zawodymyz giňeldileli bäri, "adamlara gönükdirilen, innowasiýa we kämillige ymtylmak" ýörelgesine bagly bolduk.Kompaniýamyz kanselýariýa pudagynda içerki tehniki we dolandyryş elitalaryny getirýär."Diri galmagyň hili, dolandyryşyň netijeliligi, ilki bilen ygtybarlylyk" ýörelgesini alyp, halkara ülňülerine laýyklykda, ýokary hilli dolandyryş ulgamyny döretdik we her bir işgäriň jogapkärçiligini durmuşa geçirmegi maksat edinýäris.Birnäçe ýyl bäri müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar hödürleýäris.Biziň kompaniýamyz gowy abraý gazandy.Müşderilerimize sag bolsun aýdyp, ýokary hilli önümler üçin has ýokary hilli şekil gurduk.Önümlerimiz daşary ýurtlarda satylýar.

Esasy önümler

Kitaplary arassalaň, kartoçka baglaýjy, paket sumkalar, faýl bukjalary, içerki sahypany goraýjylar, surat albomlary, PP sahypalary we ş.m.

Bazardaky baha bäsleşigini, ýokary hilli önümleriň şerti bilen esasy serişde hökmünde kabul edýäris.Müşderi hyzmatyny yzygiderli gowulandyrmak üçin "hyzmat gymmatlyk döredýär" düşünjesine eýerýäris.Iki binamyz we ussahanamyz 6000 inedördül metr meýdany öz içine alýandygy sebäpli, 35-den gowrak maşyn we 100 hünärli işçi bar.Öňdebaryjy doly awtomatiki enjamlar we tejribeli ökde hünärmenler bilen çig maldan taýýar önümlere çenli bir dükan önümini edýäris.Bazaryň 15 ýyldan gowrak wagt talap edişine görä oýun ýeňillikleri, kartoçka ýeňleri, albom baglaýjylary, palta gutulary, faýl sumkasy, bukja gutusy ýaly oýun esbaplaryny we ofis kanselýariýa önümlerini öndürýäris.

aujs (1)
aujs (2)
aujs (3)
halta maşyn 02

Şeýle hem, biziň bilen uzak möhletli gatnaşyk guran müşderilerimiz köp.Müşderileriň pikirleri hökmünde, önümlerimizden we hyzmatymyzdan elmydama kanagatlanýarlar.

O OEM / ODM taslamasyna hoş geldiňiz.Müşderilere ýokary hilli önüm we täsirli satuw çözgütleri bilen üpjün etmek üçin hünärmenler toparymyz bar.Müşderileriň isleglerini has gowy kanagatlandyrmak üçin çözgüt.

Goal Biziň maksadymyz "Ajaýyp hil, ajaýyp baha, ajaýyp hyzmat".

● Biziň maksadymyz "Müşderileriň kanagatlanmagy".

Business Işewürligi giňeltmek zerurlygy üçin 2018-nji ýylda täze zawod gurduk.

H HUIQI zawodyna baryp görmäge hoş geldiňiz.Gelmegiňiz amatly bolmasa, önümçilik ýagdaýyny islän wagtyňyz göni wideo arkaly görkezip bileris

Ussatlyk we ýokary hilli ymtylyş ruhy bilen müşderilere premium önümleri we gowy hyzmat edip bileris.Huiqi-iň önümleri ähli önümleriň halkara ülňülerine laýyk gelmegini kepillendirýär.Mundan başga-da, kompaniýamyzyň güýçli gözleg we barlag topary bar, önümiň daşky görnüşi özboluşly dizaýny ulanýar we önümlerimiziň hilini üpjün etmek üçin iň ösen önümçilik tehnologiýasyny ulanýar.

01 öndürýän material
02 tabak öndürmek
03 ýeň
04 kebşirlemek

Önümleri elmydama ýokary hilli we gowy hyzmatlar bilen üpjün edýäris.Kynçylyklardan we mümkinçiliklerden doly bazara ýüzbe-ýüz bolup, dogruçyllygyň ösmegine kömek edýändigine çuňňur düşünýäris.Müşderilerimiziň bize bolan söýgüsine we goldawyna baha bermek üçin has ýokary hilli kanselýariýa bilen üpjün etmegi dowam etdirmek üçin has köp pudak ýolbaşçylaryny birleşdireris.

Siziň saparyňyza we hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Sagbol.