Custöriteleşdirilen

Arza

ODM / OEM hyzmatyny goldaň (Dizaýn adaty, logotip adaty, şahsy bellik, gaplama we ş.m.)

Ilki bilen hilini barlamak üçin kiçi sargyt kabul edýäris.

Diňe dizaýn çyzgysyny ýa-da nusga suratlaryny beriň ýa-da maglumat talap ediň, güýçli gözleg we önümçilik ussat toparymyz bar, pikirleriňizi hakyky önüme öwürer.

Nusga ähli jikme-jiklikler tassyklanylandan ýa-da taýýarlanylandan soň 5-7 günüň içinde tamamlanyp bilner.

Amaly we ähli jikme-jiklikleri size habar berer.Ilki bilen tassyklamagyňyz üçin gödek nusga eder;Barlanyňyzdan soň ähli jikme-jiklikleriň ýa-da üýtgeşmeleriň bardygyna göz ýetirýäris, iň soňky nusgasyny taýýarlap başlarys we iki gezek barlamak üçin size ibereris.

ýöriteleşdirilen gaplama
ýöriteleşdirilen çap gapagy
ýöriteleşdirilen çap paket sumkasy
ýöriteleşdirilen ululyk

OEM / ODM hyzmaty hakda, ýokary hilli hyzmatymyza we önümlerimize bil baglap, birnäçe wepaly müşderini sakladyk we dürli müşderilerimiz üçin aýratyn hyzmatlary bermek üçin uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.Ofis kanselýariýalary / Kart ýygnaýjylar / gaplaýyş gaplary, şeýle hem hünärmen OEM hyzmaty boýunça tejribeli, tejribeli gözleg toparymyz bilen, her bir müşderiniň talaplaryny taslama dizaýnyndan hakykata öwürmek üçin elimizden gelenini ederis.Ine, ýöriteleşdirilen önümlerimiziň käbiri, adaty pikiriňizi aýdyp bermegiňizi haýyş edýäris, Huiqi size kanagatlanarly jogap berer.

ýöriteleşdirilen reňkler
ýöriteleşdirilen dizaýn jübüsi
ýöriteleşdirilen logo