PVC suw geçirmeýän makiýaup haltajygy fermuar ýapylyşy syýahat kosmetiki halta

Gysga düşündiriş:

Custöriteleşdirilen dizaýnlar we ululyk

Professional 15 ýyllyk zawod

Ulanylyşy: şaý-sepleri gaplamak, sowgat gaplamak, kosmetiki gaplamak, makiýa bag sumkasy we ş.m.

Toz mugt ussahanasy.

Custörite gaplama usuly.


Önümiň jikme-jigi

Jikme-jik surat

Haryt bellikleri

Arza

Omörite mahabat sowgady Aç-açan Pvc Suw geçirmeýän hajathana syýahat ammary kosmetiki makiýaup Zip sumkasy we ş.m.

Egin-eşik, konfet, gözellik önümleri, moda esbaplary we ş.m.

Omörite ululyk, reňk, logotip çap etmek, goýmak we esbaplar

Kagyz doldurgyç, EVA, atlas asty, kart bölüji, PET lýubo, açyk penjire, tutawaç we ş.m.

Folga möhürlemesi, deboss, ekranda çap etmek, sanly çap etmek, açyk penjire we ş.m.

Önümleriň beýany

Harydyň ady Omörite mahabat sowgady Aç-açan Pvc Suw geçirmeýän hajathana syýahat ammary kosmetiki makiýaup Zip sumkasy
Material PVC
Reňk Islendik reňk bar
Ölçegi Omörite
Çap etmek Omörite
Aýratynlyk Gaýtadan ulanylýan, ekologiýa taýdan arassa, gaýtadan işlemek
Hyzmat OEM & ODM garşylanýar
Mysal Mugt nusga
Tölegiň şerti T / T, L / C, Paypal, Western Union

“Dongguan Huiqi” kanselýariýa kärhanasy

● Dongguan Huiqi, 15 ýyldan gowrak wagt bäri 2006-njy ýyldan bäri bu bazara gönükdirilen Hytaýda tagta oýun enjamlaryny öndüriji!

Card Kart ýeňi, palta gutusy, baglaýjy, playmat, gapjyk, faýl bukjasy we ş.m. ýaly dürli görnüşli oýun esbaplaryny we ofis kanselýariýa önümlerini öndürýäris.

Advanced Ösen enjamlar we ökde işçiler bilen huiqi müşderilerimiziň dürli önüm zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

Gaplamak

Adaty gaplama: 1 sany / paket bolar.

Şeýle hem 10pcs / pack, 100pcs / box we ş.m. islegiňiz boýunça gaplap bolýar.

Öz dizaýnlaryňyzy we gaplamalaryňyzy özleşdireniňize hoş geldiňiz.

Näme üçin bizi saýla?

15 ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar, size hünär pikirleri we ýokary hilli önümler berip biler.

Material satyn almak üçin çykdajylaryňyzy azaltmak üçin çig mal öndürýän öz maşynlarymyz bar.

Qualityokary hilli, bäsdeşlik bahasy, synag buýrugy üçin mini MOQ kabul edildi.

Islendik dizaýn we reňk bar.

Bukjanyň dürli görnüşleri bar.Custöriteleşdirilen garşylandy.

Sorag-jogap

S: OEM ýa-da ODM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?

J: Hawa, önümlerimiziň köpüsi talaplaryňyza görä düzülip bilner.

S: Sargyt goýmazdan ozal nusga alyp bilerinmi?

J: ippingük daşama çykdajylaryny ýapýançaňyz, hil barlamak üçin mugt nusgalar berip bileris.Customöne özleşdirişiňize görä bir nusga isleseňiz, köpçülikleýin önümçilikden yzyna gaýtaryljak töleg tölener.

S: Önümleri nädip gaplarsyňyz?

J: Adatça önümleri gowy gorag bilen bitarap kartonlara gaplaýarys.Gaplamak üçin aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, haýyşlaryňyz ýaly gaplarys diýip öňünden habar beriň.

S: Sargytym haçan iberiler?

J: Gurluşyň wagty adaty ýagdaýlarda takmynan 20 senenama güni bolar.Sargydyňyz gyssagly bolsa, ileri tutulýan ugur hökmünde hem tertipläp bileris.Has takyk möhlet üçin satuwlarymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

S: Getirmegiň şertleri näme?

J: Umuman, EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP we ş.m. bolar.

S: Haýsy töleg usulyny kabul edýärsiňiz?

J: T / T, Alibaba Söwda Kepilligi we Paypal we ş.m. tölegleri kabul ederliklidir.

Esasy önümler

Kitaplary arassalaň, kartoçka baglaýjy, paket sumkalar, faýl bukjalary, içerki sahypany goraýjylar, surat albomlary, PP sahypalary we ş.m.

Bazardaky baha bäsleşigini, ýokary hilli önümleriň şerti bilen esasy serişde hökmünde kabul edýäris.Müşderi hyzmatyny yzygiderli gowulandyrmak üçin "hyzmat gymmatlyk döredýär" düşünjesine eýerýäris.Iki binamyz we ussahanamyz 6000 inedördül metr meýdany öz içine alýandygy sebäpli, 35-den gowrak maşyn we 100 hünärli işçi bar.Öňdebaryjy doly awtomatiki enjamlar we tejribeli ökde hünärmenler bilen çig maldan taýýar önümlere çenli bir dükan önümini edýäris.Bazaryň 15 ýyldan gowrak wagt talap edişine görä oýun ýeňillikleri, kartoçka ýeňleri, albom baglaýjylary, palta gutulary, faýl sumkasy, bukja gutusy ýaly oýun esbaplaryny we ofis kanselýariýa önümlerini öndürýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • 12 99 222 333 444 555 666

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.